Wat doen wij

De RUD IJsselland voert milieutaken uit in het kader van de Wabo, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. We houden ons voornamelijk bezig met taken op het gebied van advies, vergunningen, toezicht en handhaving.

Wat doet RUD IJsselland?

  • Vergunningen: de Wabo regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het is onze taak om te onderzoeken of iemand wel of geen recht heeft op deze vergunning. Vraagt een situatie om specialistische kennis, dan doen we een beroep op onze kennispunten.
  • Toezicht en handhaving: we controleren of bedrijven voldoen aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Hierover adviseren we de betrokken gemeenten en de provincie.
  • Advies: we zetten onze deskundigheid in op verschillende vlakken, zoals veiligheid, luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Doel is om risico’s te beperken en zo de leefbaarheid van de regio IJsselland te vergroten.
  • Kennis- en informatie-uitwisseling: binnen de kennispunten delen medewerkers hun ervaringen, waardoor het expertiseniveau hoog is. Daarnaast behoort informatiegestuurde handhaving tot ons takenpakket. Dit betekent dat we ons verdiepen in de keten van een afvalstof. Door kennis uit te wisselen met de Rijksinspectie, de politie, het Openbaar Ministerie en andere RUD’s, kunnen we gedegen onderzoek doen. Dit resulteert in waardevolle informatie die onze toezichthouders goed kunnen gebruiken bij bedrijfscontroles.